KSIĘGI HANDLOWE

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (np. rejestr środków trwałych),
 • Prowadzenie ewidencji do celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie miesięcznych deklaracji (pliki JPK_V7M, JPK_V7K) i informacji podsumowujących (VAT-UE),
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji CIT i dodatkowych informacji podatkowych (ORD-U, IFTR),
 • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji wymaganych przepisami prawa (GUS, NBP)

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (PKPIR)

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji sprzedaży do celów ryczałtu,
 • Prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (np. rejestr środków trwałych),
 • Prowadzenie ewidencji do celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie miesięcznych deklaracji (pliki JPK_V7M, JPK_V7K) i informacji podsumowujących (VAT-UE),
 • Obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT przedsiębiorców (PIT-36, PIT-36L).

KADRY I PŁACE

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (akta osobowe, dokumenty związane z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy, itd.),
 • Zgłaszanie pracowników/zleceniobiorców do ZUS,
 • Przygotowywanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • Obliczanie zaliczek na PIT i składek ZUS pracowników i zleceniobiorców
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS rozliczenia z ZUS oraz rocznych deklaracji podatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników,
 • Obsługa rozliczeń/dofinansowania z PFRON.

INNE USŁUGI

 • Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • Wsparcie w przekształcaniu formy prawnej firmy (np. przekształcenie działalności jednoosobowej, spółki cywilnej lub jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość,
 • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont,
 • Analiza sprawozdań finansowych,
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych,
 • Rozliczanie dofinansowań i dotacji.